Algemene voorwaarden

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op

 • het gebruik van R. Schulte Mediation, en
 • alle andere gerelateerde Overeenkomsten of verbintenissen met de Eigenaar op een wettelijk bindende wijze. Woorden met een hoofdletter worden gedefinieerd in het betreffende onderdeel in dit document.

De Gebruiker moet dit document aandachtig lezen.


Niets in deze Voorwaarden schept een dienstverband, agentuurovereenkomst of samenwerkingsverband tussen de betrokken partijen.

R. Schulte Mediation wordt aangeboden door:

R. Schulte Mediation, Diakenhuisweg 39, 2033 AP Haarlem (bezoekadres)

Eigenaar contact-e-mailadres: info@rschultemediation.nl

KvK: 68909853

 1. In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld onder: Opdrachtnemer: R. Schulte Familie Mediation Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van alle werkzaamheden, die in het kader van de mediation dienen te worden verricht. Indien twee of meer partijen verzoeken om mediation dan gelden zij beiden, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, als opdrachtgever.
 2. R. Schulte Familie Mediation is een eenmanszaak naar Nederlands recht. De mediator, Rachel Schulte, is aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland en voldoet aan de voorwaarden die deze federatie stelt. Op alle mediations zijn de reglementen van de Mediatorsfederatie Nederland van toepassing.
 3. Deze algemene voorwaardenzijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, nieuwe opdracht of gewijzigde c.q. aanvullende opdracht, die aan R. Schulte Familie Mediation wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten.
 4. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere (rechts-) persoon die bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 5. Bij de uitvoering van de opdracht zal zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht worden genomen. R. Schulte Familie Mediation is, in afwijking van artikel 7:404 BW, te allen tijde gerechtigd om andere personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Tenzij anders wordt afgesproken blijft R. Schulte Familie Mediation in die situatie de opdrachtnemer. R. Schulte Familie Mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of onrechtmatige daad van door haar ingeschakelde derden. Mocht om wat voor reden er toch enige aansprakelijkheid zijn, dan reikt deze niet verder dan tot hetgeen de betrokken derde ter zake aan R. Schulte Familie Mediation verschuldigd is en uitbetaald heeft, dit na aftrek van kosten.
 6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken tarief c.q. het op het moment van uitvoering geldende gebruikelijke tarief (mede gebaseerd op kennis en ervaring) van de mediator, welk tarief jaarlijks kan worden verhoogd op basis van de gebruikelijke inflatiecijfers. Het tarief wordt vermeerderd met 21% BTW. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten en gemaakte reiskosten worden aan de opdrachtgever doorbelast.
 7. R. Schulte Familie Mediation is gerechtigd om aan de opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen, welk voorschot aan het eind van de zaak verrekend zal worden. Het voorschotbedrag is geen indicatie van de totale kosten. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als het voorschot of enige andere opeisbare declaratie niet wordt betaald, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van R. Schulte Familie Mediation voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 8. In beginsel wordt na iedere mediationbijeenkomst gedeclareerd of bij meerdere gesprekken in een maand, maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij te late betaling is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd.
 9. Inschakeling van R. Schulte Familie Mediation houdt tevens in dat de opdrachtgever afstand doet van een eventueel recht op van overheidswege gesubsidieerde rechtsbijstand, alsmede – ten aanzien van eventuele rechtsbijstandsverzekeringen – dat in veel gevallen een eventueel door de verzekeraar te verstrekken recht op rechtsbijstand vervalt, alsmede – ten aanzien van een eventueel vakbondslidmaatschap – de keuze om daarvan geen gebruik te maken. De opdrachtgever kiest er dan bewust voor om de kosten zelf te dragen.
 10. R. Schulte Familie Mediation heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten welke voldoet aan de eisen die de Mediatorsfederatie Nederland daaraan stelt. Iedere aansprakelijkheid van R. Schulte Familie Mediation is beperkt tot het bedrag dat in dat geval op grond van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover er geen dekking en/of uitbetaling is onder de genoemde verzekering, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter met een maximum van € 5.000.
 11. De opdrachtgever vrijwaart R. Schulte Familie Mediation tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, mits ook de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat ter zake door de verzekeraar wordt uitbetaald. Mocht de derde desondanks R. Schulte Familie Mediation voor eventuele meerdere schade aanspreken dan vrijwaart opdrachtgever R. Schulte Familie Mediation daarvoor.
 12. Een vordering tot schadevergoeding op R. Schulte Familie Mediation vervalt indien deze niet binnen één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Voor zover een vervaltermijn niet mogelijk is, geldt een verkorte verjaringstermijn van één jaar.
 13. Zowel de opdrachtgever als R. Schulte Familie Mediation is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat er schadeplichtigheid ontstaat. R. Schulte Familie Mediation heeft alsdan recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
 14. Op de rechtsverhouding tussen R. Schulte Familie Mediation en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen en indien de opdracht een mediation betreft dan zal in eerste instantie getracht worden het geschil op te lossen conform de SKMKlachtenregeling van de Mediatorsfederatie Nederland. Indien het niet mogelijk is een geschil via die weg op te lossen, dan is uitsluitend de rechter te Den Haag bevoegd.

Meest recente update: 28 november 2022